Loading...
COMMUNITY

Hiragana List

hiragana by lesehan
hiragana chart

五十音 (Gojūon) 50 sounds of basic syllables of hiragana.

あ           =>           a

い           =>           i

う           =>           u

え           =>           e

お           =>           o

か           =>           ka

き           =>           ki

く           =>           ku

け           =>           ke

こ           =>           ko

さ           =>           sa

し           =>           shi

す           =>           su

せ           =>           se

そ           =>           so

た           =>           ta

ち           =>           chi

つ           =>           tsu

て           =>           te

と           =>           to

な           =>           na

に           =>           ni

ぬ           =>           nu

ね           =>           ne

の           =>           no

は           =>           ha/wa

ひ           =>           hi

ふ           =>           fu

へ           =>           he/e

ほ           =>           ho

ま           =>           ma

み           =>           mi

む           =>           mu

め           =>           me

も           =>           mo

や           =>           ya

ゆ           =>           yu

よ           =>           yo

ら           =>           ra

り           =>           ri

る           =>           ru

れ           =>           re

ろ           =>           ro

わ           =>           wa

を           =>           wo/o

ん           =>           n

 

濁音 (Dakuon) means turbid or murky sound. indicated with two small dots.

が           =>           ga

ぎ           =>           gi

ぐ           =>           gu

げ           =>           ge

ご           =>           go

ざ           =>           za

じ           =>           ji

ず           =>           zu

ぜ           =>           ze

ぞ           =>           zo

だ           =>           da

ぢ           =>           ji

づ           =>           zu

で           =>           de

ど           =>           do

ば           =>           ba

び           =>           bi

ぶ           =>           bu

べ           =>           be

ぼ           =>           bo

 

半濁音 (Handakuon) means half-turbid or half-murky sound. indicated with a small circle

ぱ           =>           pa

ぴ           =>           pi

ぷ           =>           pu

ぺ           =>           pe

ぽ           =>           po

 

拗音 (Yōon)

きゃ     =>           kya

きゅ     =>           kyu

きょ     =>           kyo

しゃ     =>           sha

しゅ     =>           shu

しょ     =>           sho

ちゃ     =>           cha

ちゅ     =>           chu

ちょ     =>           cho

にゃ     =>           nya

にゅ     =>           nyu

にょ     =>           nyo

ひゃ     =>           hya

ひゅ     =>           hyu

ひょ     =>           hyo

みゃ     =>           mya

みゅ     =>           myu

みょ     =>           myo

りゃ     =>           rya

りゅ     =>           ryu

りょ     =>           ryo

ぎゃ     =>           gya

ぎゅ     =>           gyu

ぎょ     =>           gyo

じゃ     =>           ja

じゅ     =>           ju

じょ     =>           jo

ぢゃ     =>           ja

ぢゅ     =>           ju

ぢょ     =>           jo

びゃ     =>           bya

びゅ     =>           byu

びょ     =>           byo

ぴゃ     =>           pya

ぴゅ     =>           pyu

ぴょ     =>           pyo

 

For Katakana List Click here

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *